טבע קו-אופ

טבע קו-אופ

משלוח חינם על קניות מעל 300 ש"ח

בירושלים וחיפה

תקנון האתר - TevaCoop.co.il

תנאי שימוש באתר TevaCoop.co.il לרבות אפליקציה נלווית או כל מערכת המציגה את תכני האתר (להלן: “הפלטפורמה”) המנוסחים בלשון זכר אך הכוונה לכל אדם.
1.1. תנאי שימוש אלו יהוו התחייבות חוזית שלך הגולש בפלטפורמה, לרבות ספק ו/או מפרסם (להלן: “המשתמש”). לגבי כל פעולה לרבות רכישה באמצעות האינטרנט, באמצעות אפליקצייה ו/או רכישה טלפונית, ומהווים חוזה תקף בינך לבין בעלת הפלטפורמה (להלן: “בעלת הפלטפורמה”) בעת בה גלשת בפלטפורמה, כאשר אם תועבר הפלטפורמה לבעלים אחרים, יכנסו הבעלים האחרים בנעליה של בעלת הפלטפורמה הקודמת לגבי תנאים אלו. אם אינך מעוניין לפעול בהתאם לתנאים אלו, גלישתך בפלטפורמה אסורה. אם אתה מעוניין לגלוש בפלטפורמה – אלו התנאים המחייבים אותך.

1.2. אחריות בעלת הפלטפורמה מוגבלת כמפורט להלן. בעלת הפלטפורמה, לא תהיה אחראית לפעולות ואינטרקציות בין צדדים שלישיים, לדוגמה בין גולשים שונים, גולשים ומציעי מוצרים ושירותים וכיו”ב. המשתמש מתחייב שלא להפר את זכויות הקניין הרוחני של בעלת הפלטפורמה ושלא להפר זכויות קניין רוחני או כל זכות אחרת של צד שלישי. הוראות אלו חלות, ללא הגבלה, ומבלי למעט מהוראות אחרות, על כל משתמשים בפלטפורמה ובכלל זה ספקים ומפרסמים, הכל כמפורט בסעיפים 3-5, בהתאמה, המהווים סעיפים יסודיים בתנאים אלו.

1.3. כשירות משפטית. אין אפשרות לביצוע הזמנות ללא מסירת פרטי כרטיס אשראי או כל אמצעי תשלום אחר אשר יהיה קביל על ידי בעלת הפלטפורמה לרבות שוברי תשלום או שירותי חיוב דוגמת PayPal. אם בפועל גלש קטין או אדם בלתי כשיר משפטית והשתמש באמצעי תשלום של מי שהוא כשיר, יראה הדבר כאילו אותו אדם כשיר הוא המשתמש והוא שפעל לפי תנאים אלו.

1.4. דפי מכירה. בעלת הפלטפורמה מאפשרת לך לרכוש באמצעות הפלטפורמה מוצרים ושירותים שונים של ספקים הפועלים בישראל (להלן: המוצרים”), בדרך נוחה, מהירה, קלה ובמחירים אטרקטיביים.

עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה מוצג “דף מכירה” הכולל את השם המסחרי של הספק ו/או היבואן, המוצר או השירות המוצע למכירה, מחיר המכירה, מפרט המוצר, פרטי אחריות ואספקה, תנאי תשלום ופרטים רלבנטיים נוספים (להלן: “דף המכירה”). את הפרטים מסר המוכר; בעלת הפלטפורמה בדקה אותם בדיקה שטחית בלבד ולכן האחריות בכל מקרה ומקרה הנה על מוסר המידע.

1.5. שינויים בתנאי השימוש. תנאי שימוש אלו ניתנים לשינוי בכל עת ע”י בעלת הפלטפורמה, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

1.6. תנאים נוספים. בפלטפורמה קיים מנעד רחב של אפשרויות מכירה, כגון מבצעים מוגבלים בזמן, מכירת שירותים ומוצרים שונים בהתאמה אישית, מכירת כרטיסים לארועים ומופעים ועוד. בנוסף לתנאים המצוינים בדף המכירה, בחלק מהמקרים חלים תנאים נוספים בנוסף לתנאים הכלליים הקבועים בתנאי שימוש אלו.

1.7. פרטיות. השימוש בפלטפורמה כפוף למדיניות הפרטיות של הפלטפורמה, המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה. מבלי לגרוע מהאמור במדיניות הפרטיות של הפלטפורמה. אנא קרא אותה בעיון. מובהר כי בעת הרישום לפלטפורמה הנך יכול להסכים לקבל הודעות ודיוורים שונים, לרבות דברי פרסומת והודעות שירות ומערכת, מאת בעלת הפלטפורמה ו/או מי מטעמה.

1.8. שירות לקוחות. לפרטים נוספים בקשר לפלטפורמה ופעילותה, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של בעלת הפלטפורמה בדואר אלקטרוני

 

אספקת/הובלת המוצרים
הספקים ידאגו לאספקת המוצרים הנרכשים בפלטפורמה לכתובת בישראל ו\או לנקודת איסוף מוסכמת מראש כפי שנמסרה במועד ביצוע ההזמנה ובהתאם לתנאי האספקה המפורטים בדף המכירה של המוצרים או השירותים (להלן: “האספקה”).

2.1. מועד השלמת הזמנה. אישור ביצוע הזמנה שהתקבל בדואר האלקטרוני של הלקוח ובו פרטי ההזמנה הרלבנטיים, לרבות מספר ההזמנה, פרטי הלקוח ופרטי ההזמנה, יהווה אישור על קליטת ההזמנה אצל בעלת הפלטפורמה. מועד השלמת הזמנה ייראה כמועד אישור ההזמנה על ידי כל הבאים, במצטבר (א) אישור חברת האשראי של הלקוח; (ב) קבלת אישור הספק לגבי המצאות המוצר במלאי; (ג) אישור בעלת הפלטפורמה (להלן: “המועד הקובע”), וכל המועדים הרלוונטיים, לרבות לצרכי קביעת מועדי אספקה, ייספרו החל מהמועד הקובע בלבד. עיכובים שבאחריות הלקוח יהיו באחריותו בלבד, בהתאם להוראות סעיף 43 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל”ג-1973.

2.2. משלוח המוצרים יהיה באמצעות דואר ישראל או באמצעות שירות משלוחים אחר לכתובת שמסר הלקוח במועד ביצוע ההזמנה.

2.3. אספקת המוצרים לבית הלקוח באמצעות שירות המשלוחים או שירות הדואר תהייה בהתאם לתנאי חברת המשלוחים או דואר ישראל (בהתאמה) וכפוף לאזורי החלוקה שלהם.

2.4. אספקה והובלה לאזורים מוגבלים. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית כפי שיוגדרו מעת לעת על ידי מערכת הביטחון ו/או גורמי האכיפה, יהיו רשאים הספקים לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עימם מראש. מוסכם כי בישובים מסוימים, שירות המשלוחים של הדואר מתבצע עד לסניף הדואר הקרוב למקום המגורים של הלקוח

2.5. תשלום נוסף בגין הובלה חריגה. דמי המשלוח המפורטים בפלטפורמה לא כוללים הובלה חריגה ו/או מיוחדת לרבות הובלה לקומה גבוהה (קומה ג’ ומעלה בבניין ללא מעלית) ו/או הובלה הדורשת אמצעים מיוחדים לצורך הכנסת המוצר לבית הלקוח ו/או לשם העלאתו לבית הלקוח לרבות באמצעות פירוק ו/או מנוף ו/או כח עזר נוסף.  במקרה של הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל כאמור, בעלת הפלטפורמה ו/או הספקים רשאים לגבות תשלום נוסף בהתאם למפורט בדף המכירה של המוצר, ו/או כפי שיאושר טלפונית או אחרת באופן פרטני מול הלקוח.

2.6. חישוב מועדים. זמני אספקת המוצרים/שירותים המפורטים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ עד ה’, למעט ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג) ממועד השלמת ההזמנה כהגדרתו לעיל.

2.7. איסוף עצמי. במקרים מסויימים רוכש מוצר יהיה רשאי לאסוף את המוצר ישירות באיסוף עצמי ממחסני הספק, כמפורט בדף המכירה של המוצר. במקרה שבו לא צויינה אפשרות של איסוף עצמי במוצר מסוים ו/או מקום וו/או מועד האיסוף, יש לפנות לבירור לשירות הלקוחות של בעלת הפלטפורמה.

איסוף המוצר יתבצע בתוך עד 14 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה. לקוח שלא אסף את המוצר עד המועד כאמור, יחויב לפי שיקול דעת בעלת הפלטפורמה בדמי אחסנה בסך 50 ₪ ליום ו/או לקבוע בכל עת כי הדבר ייחשב כהודעת הלקוח בדבר ביטול העסקה, בעלת הפלטפורמה תהא רשאית לגבות מהלקוח דמי ביטול כמפורט בסעיף 4.4 לתקנון זה ולקזז כל סכום אחר המגיע לה, לרבות בגין דמי אחסנה כאמור, בסך שלא יפחת מ-¬¬¬ 50 ₪ ליום.

במקרה שלא נאסף מוצר שיוצר במיוחד בעבור הלקוח (מוצר בהזמנה אישית כגון מוצרי דפוס) בחלוף 14 ימי עסקים מיום אישור ביצוע ההזמנה, יהיו הספקים רשאים להשמיד את המוצר או להמשיך ולהחזיקו לפי שיקול דעתם הבלעדי. במקרה בו לא הושמד המוצר והלקוח ביקש לאסוף את המוצר יהיו הספקים רשאים לגבות דמי אחסנה בגין כל יום בו נשמר.  

2.8. אימות זהות או דרישת פרטים נוספים. בעלת הפלטפורמה  ו/או הספקים ו/או מי מטעמם רשאים לדרוש, בכל עת, פרטים נוספים או אסמכתאות (כגון הצגת תעודת זהות) לגבי המשתמש ו/או בעל אמצעי התשלום ששימש להזמנה, לרבות לצורך זיהוי ו/או חתימתו של בעל אמצעי התשלום על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.

2.9. עיכוב ואיחור באספקה. בעלת הפלטפורמה ו/או מי מטעמה אינם אחראים כלפי הלקוח בגין איחור גם אם הלקוח נתן הודעה בדבר עיכוב בקבלת המוצר או השירות אלא זו אחריותו של הספק בלבד. הודעה בדבר עיכוב תינתן לבעלת הפלטפורמה על ידי הלקוח בתוך פרק זמן סביר, שהוא לא יאוחר מ-72 שעות מחלוף מועד האספקה הקבוע בדף המוצר. במידה שלקוח לא יידע את בעלת הפלטפורמה בדבר העיכוב בקבלת המוצר בתוך פרק זמן סביר ממועד האספקה הקבוע בדף המכירה של אותו מוצר, ייחשב הלקוח כמי שקיבל את המוצר. הלקוח מוותר בזאת על כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי בעלת הפלטפורמה, בגין אי-אספקתו של אותו מוצר ו/או אספקתו באיחור.

2.10. למיטב ידיעת בעלת הפלטפורמה, המוצרים הנמכרים בפלטפורמה קיימים במלאי. מוצרים שאזלו מהמלאי מוסרים מהפלטפורמה ע”י הספק. יחד עם זאת, מובהר כי בעלת הפלטפורמה אינה יכולה להתחייב בוודאות כי מוצר מסוים נמצא במלאי או להבטיח את המצאות מלאי בכל עת, ואין להסתמך על כך.

 

התחייבות משתמשים וטיפול בהפרות
מוסכם כי רישומי הפלטפורמה ומערכות בעלת הפלטפורמה מהווים רשומה מוסדית כהגדרתה בפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל”א-1971, ויהוו ראיה מוחלטת לנכונות האמור בהם. בעלת הפלטפורמה תהיה רשאית, אך לא מחויבת, לאכוף את הוראות השימוש בפלטפורמה ולפעול בכל מקרה בו עלה חשש סביר להפרתם מצד משתמש או צד ג’ כלשהו. במקרים של תוכן פוגעני, המפר זכויות של צדדים שלישיים או פסול מסיבה אחרת, בעלת הפלטפורמה תפעל על פי נוהל “הודעה והסרה” ותסיר את התכנים המפרים תוך זמן סביר ממועד קבלת הודעה.

3.1. המשתמש מתחייב שלא להעתיק את תכני הפלטפורמה. בין היתר, ומבלי לגרוע מהוראות כל דין, לא יעתיק, ישכפל, יפיץ, או יפרסם או ישתמש בכל דרך אחרת המשתמש או מי מטעמו במישירין או בעקיפין בתכנים המופיעים בפלטפורמה אלא אם כן בעלת הפלטפורמה נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.

3.2. המשתמש מתחייב שלא לפגוע בזכויות של צדדים שלישיים. המשתמש מתחייב שלא להעתיק ו/או לפרסם תמונות ו/או סימנים מסחריים ו/או מפרטים ו/או סרטונים מהפלטפורמה ו/או בפלטפורמה ללא אישור מראש ובכתב מבעלת הפלטפורמה או בעל הזכויות המתאים. בעלת הפלטפורמה רשאית להפעיל נוהל הודעה והסרה במקרה של חשד להפרת זכויות של צדדים שלישיים, לרבות זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, סימני מסחר וכל זכות אחרת, על פי שיקול דעתה הבלעדי. כל צד יהיה אחראי למעשיו ומחדליו לרבות בקשר לתכנים המפורסמים על ידו. בעלת הפלטפורמה לא תשא באחריות להפרות של צדדים שלישיים.

3.3. מיצוי זכויות כנגד הצד האחראי. במקרה של הפרה או פגיעה מצד משתמשים, ספקים או צדדים שלישיים מפרים לכאורה, תהיה רשאית בעלת הפלטפורמה להעביר לצד הנפגע את פרטי הצד האחראי לכאורה לפרסום הפוגע ו/או המפר (להלן: “הצד האחראי”), על פי שיקול דעתה הבלעדי, ולא תועלה כנגדה כל טענה מצד הצד האחראי , לרבות בשל מסירת פרטיו כאמור, וכן מצד הצד הנפגע לכאורה, לרבות בקשר לכל עילה ו/או טענה ו/או דרישה אשר ניכר על פניה כי היא נובעת ממעשה או מחדל של צד שלישי. הצד הנפגע לכאורה לא ינקוט בהליכים משפטיים במקרים כאמור לעיל כנגד בעלת הפלטפורמה לכל הפחות כל עוד לא מוצו ההליכים כנגד הצד האחראי לכאורה.

3.4. הוראות התנהגות. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת, על כל משתמש, לרבות ספק, וכן לגבי מוצר או שירות בפלטפורמה, יחולו ההוראות הבאות:

3.4.1. המשתמשים מחויבים למילוי הוגן של פרטים מדויקים ונכונים. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר כי מסירת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית.

3.4.2. חל איסור מוחלט על משתמשים לעשות שימוש בשפה ו/או בתוכן פוגעניים, בוטים, מגונים ו/או שיש בהם כדי להעליב ו/או להשמיץ ו/או שעלולים להוות באופן כלשהו לשון הרע ו/או הפרה של הוראת חוק כלשהו. משתמש אשר שהפר סעיף זה, ישפה את בעלת הפלטפורמה, מייד עם דרישתה הראשונה, לרבות בגין כל דרישה, טענה או פנייה אשר תופנה אליה מצד שלישי כלשהו.

3.4.3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בעלת הפלטפורמה רשאית, אך לא חייבת, לנקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה, כנגד משתמשים אשר יפרו הוראות כל דין ו/או הוראות תנאי שימוש אלו. במקרים של הפרה כאמור בעלת הפלטפורמה רשאית להסיר ו/או לחסום לאלתר כל משתמש ו/או תוכן ו/או מוצר מהפלטפורמה ו/או להעביר את פרטי המשתמש לכל רשות סטטוטורית ו/או לכל גורם אחר, ו/או לנקוט בכל צעד אחר הנדרש בנסיבות העניין לפי שיקול דעתה המוחלט של בעלת הפלטפורמה.

3.4.4. מובהר בזאת, כי בעלת הפלטפורמה רשאית לערוך ו/או לתקן ו/או להוסיף ו/או למחוק ו/או לא לשקלל ו/או לא להציג כלל כל פריט תוכן או כל חלק ממנו, והכל מבלי שתהא מחויבת להודיע על כך מראש או בדיעבד.

3.4.5. בעלת הפלטפורמה רשאית לפרסם בפלטפורמה, או בכל אמצעי או מדיה אחרים, את התכנים ו/או חלק מהם, לרבות נתוני משובי משתמשים או כל חלק מהם ו/או לעשות בהם שימוש לכל מטרה אחרת, לרבות פרסום הפלטפורמה, ולמשתמשים לא תהא כל טענה כנגד פרסום כאמור.

3.4.6. לבעלת הפלטפורמה אין כל דרך להתחקות אחר זהות המשתמשים בפלטפורמה ומניעיהם, ואין ולא תהיה לה כל אחריות בקשר אליהם. אחריותה הבלעדית והממצה של בעלת הפלטפורמה לגבי ספקים תהיה למסירת פרטיהם ועם מסירת פרטים כאמור תהיה משוחררת מכל חובה אחרת, והמשתמש ייראה כמי שמיצה את זכויותיו כלפי בעלת הפלטפורמה באותו עניין.

3.4.7. אין לראות בהצגת תכנים בפלטפורמה, לרבות משובים של משתמשים או בעיבוד הנתונים המועלים בהם והצגתם משום חוות דעת ו/או המלצה ו/או הבעת דעה ו/או עידוד מטעם בעלת הפלטפורמה ביחס לספקים ו/או למוצרים ו/או לשירותים אשר בקשר עימם הוצגו, ואין להסתמך עליהם.

3.4.8. ככלל, בעלת הפלטפורמה רשאית להציג את התכנים או חלקם באופן אוטומטי. כל התכנים מוצגים כמות-שהם (AS-IS), מבלי לבדוק את אמיתותם ו/או דיוקם. בעלת הפלטפורמה לא תישא באחריות מכל מין וסוג שהוא לנזקים ישירים או עקיפים ככל שיגרמו לצד כלשהו, לרבות למשתמשים, כתוצאה ו/או בקשר עם התכנים.   

3.5. בעלת הפלטפורמה, רשאית לבטל כל הזמנה ו/או למנוע ממשתמש לרבות ספק מלהשתתף במכירות בפלטפורמה, באמצעות חסימתו, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים, אשר אינם מהווים רשימה ממצה:

3.5.1. המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;

3.5.2. המשתמש הפר תנאי מתנאי שימוש אלו;

3.5.3. המשתמש מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן, בכתב או בטלפון, פרטים מטעים;

3.5.4. המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בבעלת הפלטפורמה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של הפלטפורמה ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג’ כלשהו;

3.5.5. בכוונת המשתמש לשוב ולמכור את המוצר או השירות בו יזכה לצד ג’ ו/או לסחור בו.

3.5.6. במקרה ונפלה בתיאור המוצר  טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר;

הודעה על ביטול ההזמנה יכול שתמסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת דואר אלקטרוני המעודכנת בכרטיס הלקוח.

 

הגנת הצרכן/ביטול עסקה/מכירה ו/או כשל תמורה
4.1. לקוח רשאי לבטל הזמנה רק בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות שהותקנו על פיו.

4.2. מועדים למתן הודעת ביטול. לשם הנוחות בלבד, להלן התנאים לביטול הזמנה בעסקת רכש מרחוק. התנאים הקובעים הם הוראות החוק והתקנות כפי שיהיו מעת לעת.

4.2.1. ברכישה של נכס/מוצר – עד ארבעה עשר ימים ממועד קבלת הנכס/המוצר;

4.2.2. ברכישת שירות – בתוך ארבעה עשר ימים מיום ביצוע ההזמנה או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם.

4.2.3. ברכישת מוצרי תיירות, שוברים, תווי קניה או מוצרים אחרים שנקבעו להם כללים בתקנות – בהתאם לאותן תקנות וכפי שיופיע בעמוד המכירה.

4.3. עסקאות שהצרכן לא יהיה רשאי לבטלן. ברכישת מוצרים מסוימים, לא ניתן יהיה לבטל את ההזמנה, לרבות כמפורט בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן:

א. טובין פסידים;

ב. שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם מועד ביטול העסקה חל בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן;

ג. “מידע” כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ”ה-1995;

ד. טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה (כגון מוצרי דפוס);

ה. טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.

4.4. דמי ביטול. על פי חוק הגנת הצרכן. בעלת הפלטפורמה רשאית לגבות דמי ביטול במקרה של ביטול שאינו נובע מפגם או מאי התאמה בגובה 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 ₪  לפי הנמוך מביניהם, במידה שביטלת את ההזמנה שלא עקב פגם במוצר או עקב אי התאמה.

משתמש שקיבל את המוצר ידאג להחזירו לספק שפרטיו יימסרו לו על ידי בעלת הפלטפורמה במקום עסקו, על חשבון המשתמש. משתמש שיבקש כי המוצר ייאסף מהמקום בו נמסר לו או כל מקום אחר, בכפוף לאישור בעלת הפלטפורמה, יישא בעלות דמי משלוח בגין הובלה כאמור.

4.5. ביטול הזמנה. ביטול הזמנה יעשה באמצעות פנייה בכתב לבעלת הפלטפורמה בלבד, באמצעות שליחת הודעה לשירות הלקוחות של בעלת הפלטפורמה מעמוד כרטיס הלקוח בפלטפורמה.

4.6  במידה והתגלה כי המוצר אזל מהמלאי, רשאי האתר לבטל את ההזמנה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה הזמנה כאמור האתר לא יהיה אחראי ולא ישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

4.7 החזרת מוצר/ החזר כספי- על פי חוקי המשרד למסחר-אין החזר כספי על בגדי ים והלבשה תחתונה.
בנוסף יש לשים לב, בהתאם להנחיות משרד הבריאות לא ניתן לבצע החזרה לבגדי ים והלבשה תחתונה.
החזרת מוצר/ החזר כספי- על מוצרים אשר נרכשו בסייל(SALE) או במבצעים-אין החזר כספי ואין אפשרות להחליפם.

 

אחריות בעלת הפלטפורמה כלפי משתמשים
5.1. הגבלת אחריות כללית. בעלת הפלטפורמה לא תהיה אחראית לכל נזק שנגרם בקשר או עם השימוש בפלטפורמה או עקב כל מעשה ו/או מחדל של ספק המוצר המוצר או השירות הרלוונטיים.

בעלת הפלטפורמה לא תישא בכל אחריות או חבות למעט אם נאמר אחרת בתנאים אלו ולמעט עקב הוראות הדין שאין להתנות עליהם.

אחריותה של בעלת הפלטפורמה, בכל מקרה שהוא, תהיה מוגבלת במידה המרבית המותרת על פי הוראות כל דין.

5.1.1. העדר אחריות למוצרים. בעלת הפלטפורמה ו/או מי מטעמה אינם אחראים על השירות והאחריות למוצרים המוצעים ומסופקים בפלטפורמה לאחר מכירתם, לרבות לאחריות בגינם, תיקונם ו/או לאספקת חלקי חילוף, או כל אחריות ספק או מוכר על פי הנוהג או הדין. האחריות בגין האמור, ככל שישנה על פי דין, חלה באופן בלעדי על הספקים למעט במוצרים בהם מצוין אחרת בדף המכירה.

5.1.2. העדר אחריות לתכנים ותאורי מוצרים. כל מידע ומיצג המוצג בפלטפורמה לגבי שירות ואחריות בגין המוצרים לאחר מכירה, לרבות מכירה מיוחדת, מבצע וכיו”ב, נמסרו ע”י הספקים והינם באחריותם הבלעדית והמלאה של הספקים. מובהר שאם לא צויין אחרת בדף המכירה או עפ”י דין, הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקה ולשירות הנדרש למוצר הנרכש על ידו באמצעות הפלטפורמה.

5.1.3. העדר אחריות לתכנים ואתרים של צדדים שלישיים. בעלת הפלטפורמה לא תהא אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים בפלטפורמה והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותם קישורים או לתכנים המועלים אוטומטית מאתרים אחרים ובחינה לא מדוקדקת תוביל למחשבה כאילו אלו תכני הפלטפורמה.

5.1.4. העדר אחריות לשירותים טכנולוגיים. בעלת הפלטפורמה פעלה, פועלת ותפעל לשמור על פעילות תקינה של הפלטפורמה. מבלי לגרוע מהצהרה זו, בעלת הפלטפורמה אינה מתחייבת שהשירות בפלטפורמה כולה או חלקיה, יינתן באופן רציף ללא הפסקות יזומות או אחרות ו/או ללא תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או באמצעי תקשורת, והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או הארצית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת הבין – לאומיים המאפשרים את שירותי הגישה לרשת האינטרנט ו/או בעיות ותקלות של נותני שירותי ענן ו/או אחסון וכיו”ב החיוניים להפעלת הפלטפורמה. בנוסף לאמור, בעלת הפלטפורמה לא תהא אחראית במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי  לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלהזמין מוצר באמצעות הפלטפורמה ו/או לעדכן הזמנה ו/או לבצע פעולה כלשהי באמצעות הפלטפורמה.

5.1.5. העדר אחריות לפעולות לא חוקיות. בעלת הפלטפורמה לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי משתמשים.

5.2. הגבלת אחריות. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת, כל אחריות ו/או חבות מצד בעלת הפלטפורמה תהיה מוגבלת בכל מקרה שהוא לנזקים מוכחים וישירים בלבד, ולא תעלה על חמישית (20%) מהסכום ששולם בפועל על ידי הלקוח עבור המוצר או השירות (להלן: “התמורה”), או מלוא סכום התמורה (100%) במקרה בו בעלת הפלטפורמה הנה ספק המוצר או השירות ובהם בלבד.

5.3. ביטול עסקה הנו סעד ממצה וסופי. הסעד הבלעדי והממצה שיהיה למשתמש במקרה של הפרה יסודית של התקשרות כלשהי להזמנת מוצר או שירות יהיה ביטול הזמנה, ולא תהיינה למשתמש טענות נוספות כנגד הספק או בעלת הפלטפורמה.

5.4. העדר אחריות במקרה של טעות ברורה. כלל תיאור של מוצר או שירות טעות קולמוס ברורה על פניה, לא יחייב הדבר את בעלת הפלטפורמה או את מי שטעה. תמונות המוצרים בפלטפורמה נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות בפלטפורמה, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

5.5. העדר אחריות לנזקים עקיפים או מיוחדים מכל סוג. מבלי לגרוע מכל שלילת אחריות האמורה בתנאים אלו בסעיפים אחרים, אם תמצא בעלת הפלטפורמה אחראית לנזק הרי שבעלת הפלטפורמה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים אלא לנזקים ישירים ומוחשיים בלבד שייגרמו למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות הפלטפורמה, ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

5.6. מוצרים ושירותים באחריות בעלת הפלטפורמה. במקרים בהם צוין במפורש בעמוד המוצר כי בעלת הפלטפורמה הינה גם ספקית המוצרים, יחולו על בעלת הפלטפורמה החובות המתחייבות והחלות באופן רגיל על יצרן או יבואן, לפי העניין. במקרה כזה יחולו הוראות הסיפא לסעיף 5.2 לעיל.

5.7. מיאון אחריות מוחלט בקשר עם פעילות הפלטפורמה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, השירות בפלטפורמה ניתן ללא כל מצג או התחייבות משתמעת, כמות שהוא .(AS IS) לא תהיה למשתמש או למבצע הפעולה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בעלת הפלטפורמה בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.

 

מדיניות פרטיות; מדיניות הפרטיות של הפלטפורמה מהווה חלק בלתי נפרד מהוראות התקנון.
6.1. מדיניות פרטיות. בעלת הפלטפורמה מתחייבת לא לעשות כל שימוש לרעה במידע ללא הסכמה מהמשתמש, אלא אם כן הדבר נדרש על פי דין, הדבר נדרש כדי למנוע שימוש לרעה או כדי להגן על זכויותיה. בעלת הפלטפורמה תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות.

6.2. מידע. מידע לגבי משתמש יכלול, בין היתר, את כל הפרטים שמסר, ישירות או בעקיפין, לבעלת הפלטפורמה במועד הרישום לפלטפורמה ו/או לאחר מכן ו/או פרטים הקשורים ו/או נובעים מפעילותו בפלטפורמה ובכלל זה מידע שנאסף אודות המשתמש ופעולותיו במהלך גלישה וביצוע פעולות בפלטפורמה.

6.3. שמירת מידע והעברתו. למשתמש ידוע והוא מסכים בזאת כי כל מידע לגביו יישמר במאגרי המידע של בעלת הפלטפורמה.

6.4. מבלי לגרוע מכלליות האמור, ברישומו לפלטפורמה, המשתמש מאשר לבעלת הפלטפורמה לאגור מידע כאמור וכן להעביר, ככל שיידרש, מידע כאמור לצדדים קשורים, לרבות חברות המוחזקות על ידי בעלת הפלטפורמה (חברות בנות) ו/או מחזיקות בבעלת הפלטפורמה (חברה אם) ו/או מוחזקות על ידי אותם בעלים (חברות אחיות) ו/או כל חברה הקשורה עם בעלת הפלטפורמה בפעילות עסקית או בדרך אחרת, הכל, לבד או עם אחרים (להלן: “צדדים קשורים”).

6.5. הסכמה לקבלת דברי פרסומת. במועד מסירת פרטי המשתמש, לרבות הרשמה לפלטפורמה ו/או מסירת כתובת מייל ו/או בביצוע הזמנה המשתמש מסכים ומאשר לבעלת הפלטפורמה ו/או לצדדים קשורים לשלוח אליו בכל אמצעי תקשורת ועל פי שיקול דעתה הודעות מכל סוג בקשר לפעילותו ו/או לפעילות הפלטפורמה ו/או לפעילות פלטפורמות אחרות הקשורות עם בעלת הפלטפורמה לרבות פלטפורמות המופעלות ו/או מנוהלות על ידי בעלת הפלטפורמה ו/או צדדים קשורים , לרבות הצעות לרכישת נכס או שירות ו/או דיוור פרסומי מכל סוג שהוא ו/או הודעות מערכת ו/או הודעות שירות ו/או הודעות אחרות ללקוחות.

6.5.1. בקשת הסרה לפי חוק התקשורת: הנך רשאי לבקש להיות מוסר מרשימת התפוצה של בעלת הפלטפורמה בכל עת, לרבות באמצעות הקלקה על קישור ההסרה בתחתית הודעת מייל שתקבל מאת בעלת הפלטפורמה, ובמקרה כזה לא תשלחנה אליך הודעות המהוות דבר פרסומת כהגדרתו בחוק.

6.5.2. בקשת הסרה לפי חוק הגנת הפרטיות: הנך רשאי לבקש את מחיקתך ממאגרי המידע של בעלת הפלטפורמה, ובהתאם יימחקו כל הרישומים הנוגעים אליך למעט בקשת המחיקה עצמה ונתונים אודותיך ואודות פעולות אשר בוצעו על ידך בפלטפורמה לרבות הזמנות שיכולים להיות ראיות בהליכים משפטיים עתידיים אפשריים.

6.6. שמירת שם המשתמש והסיסמה. על המשתמש לשמור את שם המשתמש והסיסמה שלו שמירה טובה בסודיות והם נועדו לשימוש אישי בלבד. בעלת הפלטפורמה לא תישא באחריות לכל פגיעה בפרטיות ו/או כל  נזק שיגרמו עקב שימוש לא מורשה בשם המשתמש ובסיסמה האישית.

6.7. רשות להעברת פרטי משתמשים לצדדים שלישיים. המשתמש מאשר בזאת לבעלת הפלטפורמה להעביר את פרטיו לצדדים שלישיים, לרבות לצדדים קשורים, כהגדרתם לעיל, בין היתר  לצורך אספקת השירותים, וכן לחברת שליחויות ו/או לספקי המוצרים ו/או ספקי שירותים דומים, לרבות לצורך אספקת המוצר או מתן השירות שהוזמנו בפלטפורמה, הצעת מוצרים ושירותים קשורים ו/או שירותי פרסום ו/או אחרים.

6.8. העברת מידע אנונימי. בעלת הפלטפורמה תהא רשאית לעשות שימוש בפרטי המשתמשים לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לצדדים קשורים ולכל גורם אחר לצורך בחינת מספר מבקרים בפלטפורמה, ניתוח הרגלי קניה, פילוח גנרי, התאמת מודעות פרסומת בהתאם להרגלי גלישה ולכל מטרה אחרת, בין היתר, במטרה ליעל את פעילות הפלטפורמה והשירותים המוצעים בה. במקרה זה הנתונים לא יכילו פרטים מזהים, וניתן יהיה לעשות כל שימוש במידע, ולהעבירו ללא הגבלה.

6.9. שימוש בעוגיות (cookies). בעלת הפלטפורמה תהא רשאית לעשות שימוש ב”עוגיות”, קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על הכונן הקשיח של מחשב המשתמש, בין היתר כדי לספק לך שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל כניסה לפלטפורמה. באחריות המשתמש לכוון את תוכנת הדפדפן שלו כך שלא ייקלטו במחשב עוגיות או כדי שיימחקו.

6.10. מילוי משובים והודעות מערכת. בעלת הפלטפורמה רשאית, אך לא חייבת, לפי לשיקול דעתה הבלעדי, לשלוח לכל משתמש הודעות מערכת, לרבות שאלוני משוב בהם יתבקש המשתמש לחוות דעתו, על מבנה האתר, השימוש בו, הליך המכירה, הספק, המוצר או השירות אשר נרכשו על ידו ולדרגם בהתאם (להלן: “המשובים”). ככלל, עיבוד נתוני המשובים ייעשה באופן אוטומטי באמצעות מערכת ממוחשבת, למעט ביחס לנתוני מלל שייכתבו ויוספו על ידי המשתמש. המשתמש מסכים מפורשות לקבל הודעות מערכת, משובים והודעות שירות או אחרות, זאת אף גם לאחר הסרתו מרשימת התפוצה לקבלת דברי פרסומת.

 

הדין החל
7.1. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים בכל אחת מערי המחוז של בתי המשפט במחוזות תל-אביב או מרכז.

נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם בפלטפורמה הינו הנוסח הקובע בכל עת. התקנון עודכן לאחרונה בתאריך 01.03.2018

 

חוויה מהנה!
צוות – TevaCoop.co.il

דבש וממתיקים

קמחים ודגנים - שקמח

קמחים אורגניים - מנחת הארץ

פירות יבשים ואגוזים

תה-קפה-אביזרים

תה-קפה-אביזרים

תה

קפה

אביזרים

תבלינים ותבשילים אורגניים וטבעיים

מוצרי טיפוח וקוסמטיקה טבעית

USA מוצרי

USA מוצרי

USA מוצרי